Obchodné podmienky


Všeobecné  ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (kupujúcim a prevádzkovateľom - aj ako predávajúcim) uzatvorenými prostredníctvom internetového obchodu www.sosguard.sk.

Prevádzkovateľ (predávajúci):
Nové Technológie spol. s r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina - Bytčica
Slovensko


IČO: 30224578
IČ DPH: SK2020449167

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.sosguard.sk.

Elektronická objednávka:
Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.sosguard.sk, o celkovej cene objednávky, spôsobe platby a dopravy.

Obchodné podmienky (OP)
Upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP,  ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, s podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov prevádzkovateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať tovar a služby, ktorý uviedli v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúru, záručný list a návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

 3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.


Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vypĺňaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek vád musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 3. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 4. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 5. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním elektronickej objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 6. Ak sú kupujúcim objednávané služby (prenájom, servis), potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 7. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť a pod.), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 500 EUR, oprávnený žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 8. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 500 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred.


Odstúpenie od zmluvy

 1.  Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom.

 2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predávajúceho.

 3. Odstúpenie a tovar zasiela kupujúci na adresu prevádzkovateľa.

 4. Tovar by mal kupujúci vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní musí odstúpenie od zmluvy kupujúci zaslať na e-mailovú adresu [email protected] alebo to oznámiť osobne v sídle prevádzkovateľa. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

 6. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlené vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

 7. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.


Prevádzková doba

 1. Spracovanie elektronických objednávok prebieha v sídle prevádzkovateľa v čase: Pondelok - Štvrtok 08:00 - 16:00 hod.

 2. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.


Dodacie a platobné podmienky

Dodacie podmienky

 1.  Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra alebo osobným odberom vo svojom sídle.

 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie osobne do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

 3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, zvyčajne do 14 dní od potvrdenia prijatia elektronickej objednávky. Dodacie lehoty závisia od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 2 dní do 14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Ak si kupujúci objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar bude doručený naraz v jednej zásielke a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. Ak požaduje kupujúci, aby bol tovar doručený postupne, kupujúci túto požiadavku uvedie do poznámky v objednávke, resp. napíše e-mail. V takom prípade však kupujúci platí dopravné náklady jednotlivo pri dodaní každého z tovarov.

 5. Tovar je kupujúcemu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra na území SR.

Platobné podmienky

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné spôsoby:
  * Dobierka pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
  * Platba vopred bankovým prevodom
  * Platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia

 4. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 6. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.


Ceny

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

 2. Ceny tovarov v internetovom obchode www.sosguard.sk sú uvedené v eurách (EUR).

 3. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

  Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch v bode 3. a 4. nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.


Záručné podmienky a reklamácie

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
 2. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v záručnom liste.
 4. V prípade, že kupujúci zistí na tovare chybu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne reklamovať výrobok.
 5. Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo chyby spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
 6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.
 7. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.Ochrana osobných údajov

 Pre ochranu a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany prevádzkovateľa sa použijú tieto podmienky Ochrany osobných údajov.


Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 4. Prípadné spory medzi kupujúcim a prevádzkovateľom je tiež možné riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na prevádzkovateľa pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Kontaktnou e-mailovou adresou je [email protected].

  Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2023 a rušia predchádzajúce znenie OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.